ئومۇمىي مەقسەت ئۈچۈن ئالماس

ئومۇمىي مەقسەت ئۈچۈن دىئامون سۈرىتى

HAPD1gl

Hydroqual Advanced Polycrystalline (HAPD) ئالماس سۇلياۋ- گىدرونى ئاساس قىلغان پولى كرىستال ئالماس سۇلياۋ يوپۇقنىڭ ماس قەدەملىك ماترىسسادا پارتىلاش-بىرىكتۈرۈلگەن ئالماس زەررىچىسى بىلەن ياسالغان بولۇپ ، Mohs ئۆلچىمىدە بەك يۇقىرى بولمىغان ماتېرىياللارنى يۇقىرى ئېنىقلىق بىلەن لاپاسلاش ۋە سىلىقلاشقا ماس كېلىدۇ.

HSPD1000

گىدروكال ئۆلچەملىك پولىكرىستاللىن (HSPD) ئالماس سۇلياۋ- گىدرونى ئاساس قىلغان پولى كرىستال ئالماس سۇلياۋ يوپۇقنى ئۆلچەملىك فورماتلاش ماتورىدا پارتىلاش-بىرىكتۈرۈش ئالماس زەررىچىسى بىلەن ياسالغان بولۇپ ، موخ ئۆلچىمىدە بەك يۇقىرى بولمىغان ماتېرىياللارنى يۇقىرى ئېنىقلىقتا لاپاسلاش ۋە سىلىقلاشقا ماس كېلىدۇ.

HAPH1gl

Hydroqual Advanced Polycrystalline (HAPH) ئالماس سۇلياۋ- يۇقىرى بېسىملىق يۇقىرى تېمپېراتۇرالىق ئالماس زەررىچىلىرى بىلەن ياسالغان گىدرو ئاساس قىلىنغان پولى كرىستال ئالماس سۇلياۋ يوپۇق موخ ئۆلچىمىدە يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى لاپاس ۋە ماتېرىياللارنى سىلىقلاشقا ماس كېلىدۇ.

HSPH1000

گىدروكال ئۆلچەملىك پولى كرىستاللىن (HSPH) ئالماس سۇلياۋ - گىدرونى ئاساس قىلغان پولى كرىستال ئالماس سۇلياۋ يوپۇقنىڭ يۇقىرى بېسىملىق يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ئالماس زەررىچىسى بىلەن ياسالغان بولۇپ ، موخ ئۆلچىمىدە يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى لاپاس ۋە ماتېرىياللارنى سىلىقلاشقا ماس كېلىدۇ.

HAM

Hydroqual Advanced Monocrystalline (HAM) ئالماس سۇلياۋ- يۇقىرى بېسىملىق يۇقىرى تېمپېراتۇرالىق ئالماس زەررىچىلىرى بىلەن ياسالغان گىدرو ئاساس قىلىنغان يەككە كرىستال ئالماس سۇلياۋ يوپۇق موخ ئۆلچىمىدىكى يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى لاپاس ۋە ماتېرىياللارنى سىلىقلاشقا ماس كېلىدۇ.

HSM

Hydroqual Standard Monocrystalline (HSM) Diamond Slurry- گىدرو ئاساس قىلىنغان يەككە كرىستال ئالماس سۇلياۋ يوپۇقنى يۇقىرى بېسىملىق يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ئالماس زەررىچىسى بىلەن ياسالغان بولۇپ ، موخ ئۆلچىمىدىكى يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى لاپاس ۋە ماتېرىياللارنى سىلىقلاشقا ماس كېلىدۇ.